Publicystyka Mickiewicza

Trybuna Ludów:

Adam Mickiewicz w Paryżu wraz z grupą przyjaciół, założył wiosną 1849r. dziennik będący kolejną akcją polityczną. W skład redakcji  weszli ludzie różnych narodowości zmierzający do stworzenia Europy republikańsko-dekokratyczno-socjalistycznej Dziennik represjonowano za jego radykalizm społeczny i polityczny Aresztowano redaktora Eugeniusza Carpentiera. Chciano aresztować także Mickiewicza, więc musiał się ukrywać. W Trybunie Ludów umieścił około 100 własnych artykułów, gdzie wykładał radykalno-rewolucyjny program społeczny i polityczny, oparty na socjalizmie (Nasz program, Socjalizm, Osiedla robotnicze, Wrogowie ludu, itd.) Pisał o aktualnej sytuacji Francji, walkach na Węgrzech i w Niemczech, o sprawie niepodległości Włoch, despotyźmie Rosji, konserwatyźmie Watykanu, itd. Pod naciskiem władz francuskich i ambasady rosyjskiej musiał wycofać się z redakcji. Został wzięty pod nadzór policji i ostatecznie zwolniony ze stanowiska profesora Coll ?ge de France.

Ukazały się 134 numery pisma, ostatni 16 paź 1849r. Pismo ukazywało się w języku francuskim. Trybuna Ludów była mównicą z której przedstawiciele różnych narodów przemawiali do całej społeczności Europy, a nawet do ludów świata - charakter międzynarodowy. To gazeta broniąca ludzi uciskanych, krzywdzonych, znajdują się tam informacje o ich problemach, o nowych zjawiskach, np. socjalizm.

Cechy publicystyki Mickiewicza:

 • powołanie się na autorytety,
 • krótkie zdania,
 • brak monotonii w wypowiedzi,
 • emocjonalizm wypowiedzi,
 • subiektywizm (własne opinie, brak subiektywizmu),
 • język prosty, komunikatywny, przeznaczony dla przeciętnego odbiorcy
 • tematyka społeczna i polityczna
 • stylistyka: klarowna, przejrzysta, sugestywna, łatwo docierająca do odbiorcy, logicznie prowadzone wywody
 • spełniała funkcje: informacyjna, opiniotwórcza, emocjonalna, umożliwia kontakt z ojczyzną.

Mickiewicz ujawnia się jako człowiek wszechstronny, interesuje się wszystkimi problemami. Po zerwaniu z mistycyzmem stał się człowiekiem czynu. Chciał nawet założyć legiony, na co zbierał pieniądze. Dzięki temu powstało dzieło, w którym przedstawił wizje przyszłości, był to Manifest programowy.

Skład zasad - jego demokratyczny charakter:

 • Napisany przejrzyście w formie punktowej.
 • Zbiór reguł, mała konstytucja dla przyszłego państwa polskiego
 • Bardzo silna spójność z duchem chrześcijańskim.
 • Autor przewiduje, że nowe państwo będą zamieszkiwali ludzie różnych nacji, nie chce aby doszło do rozdźwięku pomiędzy różnymi narodami, np. antysemityzm
 • Mówi o strukturze państwa i wzajemnej współpracy
 • Bliski jest mu słowianizm
 • Jako pierwszy w literaturze polskiej, zwraca uwagę na problemy dyskryminacji, np. kobiet i Żydów - opowiada się za równouprawnieniem, demokracją, mówi o sprawiedliwym prawie.
 • Gwarancją demokratycznej Polski będzie wyznawanie ewangelii
 • Stworzył wizję idealnego państwa
 • Skład zasad powstał przy okazji tworzenia legionów, był celem który sobie wyznaczyli. Dzięki Manifestowi wiedzieli jak Polska ma wyglądać i znali cel swojej walki

Mickiewicz dostał dużo pieniędzy od Krasickiego, na stworzenie legionów. Krasicki był jednak przeciwnikiem demokracji. Krasicki dał pieniądze Mickiewiczowi aby ten dał mu spokój.

Publicystyka Mickiewicza
 


EPOKI LITERACKIE