Romantyzm

Nazwa romantyzm:

Romantyzm od fr. słowa romantisme pochodzącego od łac. romanticus – niezywkły lub romanus – romański. Z pojęciem wiążą się pewne ideały: wolność, równość, niepodległość, młodość a także nowe nastawienie wobec świata: bunt wobec rzeczywistości, gotowość oddania życia za ojczyznę oraz wiara w solidarność narodu. Cechuje go wewnętrzne zróżnicowanie filozoficzne, światopoglądowe, artystyczne, różnorodność tendencji w poszczególnych kulturach narodowych. Epoka przesycona buntem i ideałami rewolucji. W romantyzmie odwoływano się niekiedy do średniowiecza (stanowczo odrzucano klasycyzm), sztuki ludowej, akcentowano indywidualizm.

Romantyzm polski ukształtowała w znacznej mierze nasza sytuacja polityczna, utrata niepodległości, problemy walki o jej odzyskanie, klęska powstania listopadowego.

Ramy czasowe romantyzmu:

To prąd umysłowy i literacki trwający od Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Powstał w latach 90, XVIII w.  i trwał po lata czterdzieste XIX w. W Polsce romantyzm datuje się na lata 1822-1863