Józef Wybicki

Józef Wybicki (1747-1822) Urodził się w Będominie w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej. Odbył studia prawnicze. W czasach stanisławowskich działacz Komisji Edukacji Narodowej, współpracował z A. Zamoyskim, któremu pomagał w układaniu nowego projektu kodeksu praw. Był uczestnikiem powstania kościuszkowskiego, a po jego upadku został skazany zaocznie przez Prusaków na karę śmierci i konfiskatę majątku, wyemigrował do Paryża. Włączył się do organizowania oddziałów zbrojnych Polaków za granicą. Od 1797r. kierował propagandą w głównej kwaterze legionów we Włoszech. Pozostawił po sobie pismo polityczne, dramaty, poezje, pamiętniki oraz Pieśń legionów polskich we Włoszech, która powstała w lipcu 1797r. w Reggio. Do pieśni wykorzystano melodię ludową, wkrótce stała się popularną Polską pieśnią. Wielokrotnie przeredagowana, by w czasie powstania listopadowego awansować do rangi hymnu narodowego. Oficjalnie hymnem państwowym  została ogłoszona w 1926r. Tłumaczona na wiele języków była inspiracją dla hymnów narodowych narodów słowiańskich, np. Chorwacja, Ukraina. Pod jej wpływem w czasie wojny ludów powstał hymn ogólnosłowiański.

Tytuł: Pieśń legionów polskich we Włoszech

Podmiot liryczny to żołnierze, o jego zbiorowości świadczą zaimki w liczny mnogiej oraz czasowniki w 1 osobie liczby mnogiej. Forma ostatniej strofy ma charakter podsumowania działania podmiotu lirycznego. Autor stosuje też cytaty, występuje forma mowy niezależnej. Wiersz rozpoczyna się deklaracją, że dopóki Polscy żyją, żyje też Polska. Kategoryczność, stanowczość, zapowiedź czynu zbrojnego. Apostrofa do Dąbrowskiego przybiera formę komendy. Zwięzłość i konkretność oraz rytmiczność uzyskana została przez powiązanie słów: marsz i powtórzenie zwrotki pełniącej funkcję refrenu. Czarniecki ma być wzorem dla Dąbrowskiego, podaje się przykład zwycięstwa nad Szwedami. Wymienienie symboli polskości: Warta, Odra. Pojawiają się motywy tyrtejskie. Kolejny wzór to Bonaparte. Musimy zjednoczyć się i stanąć do walki. Niezgodna polityczna spowodowała zabory, które wybuchły m.in. przez moskali, którzy zbrojnie zostaną pokonani. Żołnierze mają liczne doświadczenia w walce. Przywołuje się kolejny wzór do naśladowani – Kościuszko.

Na  przestrzeni wieków mieliśmy trzy carmenpatria:

  • Bogurodzica,
  • Hymn do miłości ojczyzny,
  • Mazurek Dąbrowskiego.