Styl współczesnej polszczyzny

Styl to charakterystyczny sposób językowego ukształtowania wypowiedzi, inwentarz cech językowych (wyrazów, środków fleksyjnych, składaniowych, fonetycznych, itp.), pełniących pewną funkcję i wyposażonych w określoną wartość. Określony styl może być charakterystyczny dla konkretnego tekstu, zbioru tekstów jednego autora lub pewnego rodzaju tekstów. Styl to zespół cech spójnych: pozwalają one osobie mówiącej lub piszącej stworzyć tekstową całość.

Źródło: Wierzbicka Elżbieta, Wolański Adam, Zdunkiewicz-Jedynak Dorota. Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15564-3, s. 83.

Podział stylu:

styl