Rodowód języka polskiego

Rodowód języka polskiego:

Język praindoeuropejski był dawnym językiem wspólnym, z którego wykształciły się trzy wspólnoty językowe:

 • prasłowiański,
 • romański,
 • germański.

Z biegiem dalszy powstał dalszy podział i powstały obecne języki. W obrębie państw zaczęły się kształtować dzielnice dialektowe. Języki słowiańskie powstały z języka prasłowiańskiego. Język bałtów był używany na terenie Łotwy i Litwy. Język bałtów i słowiański rozwijał się w tym samym czasie. Języki: baskijski, fiński, węgierski i estoński nie wywodzą się z języka praindoeuropejskiego. Albański, grecki i irlandzki mają pochodzenie celtyckie.

 

Język polski należy  do kultury praindoeuropejskiej, do grupy języków słowiańskich a w niej do wspólnoty zachodniosłowiańskiej (podobnie jak język czeski czy słowacki).

Cechy wyróżniające język polski na tle języków słowiańskich:

 • akcent ruchomy wyróżnia język polski spośród innych języków słowiańskich,
 • przegłos = wydłużenie, np. pol + ros + prasłow; włos + wołs + wols
 • metateza = przestawka – przestawianie samogłoski przed spółgłoskę or, ol, np. pol – ros, droga – doroga
 • tylko język polski posiada samogłoski nosowe ą i ę
 • akcent pada na drugą sylabę od końca
 • przegłos, proces ten zachodził w XVI w.; samogłoska e stoi po spółgłosce miękkiej, a przed spółgłoską twardą przedniojęzykowo-zębową (t, d, s, z, n, r), np. wiedziesz – wio

Przyczyny tworzenia się języka ogólnopolskiego:

 • kontakty handlowe,
 • łączenie się plemion podczas zagrożenia,
 • kontakty militarne, wspólne napaście,
 • proces chrystianizacji ziem zapoczątkowany przez Mieszka I,
 • ziemie Polan i Wiślan łączyła wspólna wiara i stolica,
 • małżeństwa międzyplemienne.

Istnieje spór pomiędzy językoznawcami, o to czy język polski wywodzi się z Małopolski czy z Wielkopolski.

Treść wyrazu – ogół cech za pomocą których nazywamy wyraz. Zakres znaczeniowy to ogół przedmiotów nazywanych tym wyrazem. Wyrazy posiadające najszerszy zakres posiadają najuboższą treść np. wyrazy uporządkowane od najszerszego do najwęższego zakresu:

 • utwór,
 • epika,
 • powieść,
 • Potop.