Literatura i jej klasyfikacja

Na skróty

EPIKA

Cechy epiki:

 • świat przedstawiony,
 • pisany prozą,
 • bohaterowie,
 • czas i miejsce akcji.

Narrator: fikcyjna osoba mówiąca w utworze epickim, prezentuje świat przedstawiony. Wyróżniamy narratora:

 • wszechwiedzącego – wypowiada się najczęściej w trzeciej osobie, posiada pełną wiedzę o świecie przedstawionym ale nie uczestniczy w wydarzeniach,
 • narrator o ograniczonej wiedzy o świecie przedstawionym – wypowiada się w pierwszej osobie, jest równocześnie uczestnikiem i obserwatorem wydarzeń.

Narracja – wypowiedź prezentująca elementy świata przedstawionego utworu. Narracja może być:

 • pierwszoosobowa , np. pamiętnik, dziennik,
 • trzecioosobowa.

Zależności pomiędzy wypowiadaniem się bohatera, a narratora:

 • narrator udziela głosu bohaterowi (tzw. mowa niezależna), np. „To będzie dobry dzień” – powiedział Antek,
 • mowa pozornie zależna – domniemanie, myśli niezwerbalizowane, do końca nie wiemy czy mówi narrator.

Gatunki epickie:

 • epos (epopeja) – pisany wierszem, wywodzi się ze starożytności,
 • powieść (rodzaje: historyczna, fantasy, obyczajowa, przygodowa, detektywistyczna) rodzaj powieści uzależniony jest od fabuły oraz zdarzeń.

LIRYKA

Cechy liryki:

 • podmiot liryczny (brak narratora),
 • utwory pisane wierszem,
 • występują monologi liryczne,
 • występują środki artystycznego wyrazu.

Liryka dzieli się na:

 • pośrednicy – podmiot liryczny nie nazywa bezpośrednio swoich uczuć i myśli, ale wyraża je m.in. poprzez opis sytuacji,
 • bezpośrednio – podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie i bezpośrednio nazywa swoje uczucia i myśli.

Środki artystycznego wyrazu dzielimy na:

 • środki stylistyczne: epitet, porównanie, omówienie (peryfraza), eufemizm, metafora (przenośnia), hiperbola, animizacja (ożywienie), oksymoron, alegoria, symbol, ironia.
 • środki składniowe: anafora (powtórzenie słowa lub zwrotu na początku wersu), epifora (powtórzenie słowa lub zwrotu na końcu wersu), wykrzyknienie, przerzutnia (przeniesienie wyrazu lub części zdania do następnej strofy, dokończenie myśli w następnym wersie.
 • Środki fonetyczne: instrumentalizacja zgłoskowa (onomatopeja).

Budowa utworu:

 • stroficzna (podział na strofy),
 • stychiczna (budowa ciągła).

Rodzaje rymów:

 • okalające (abba)
 • parzyste (aabb)
 • krzyżowe (abab)
 • męskie (1-sylabowe)
 • żeńskie (2-sylabowe)

Podział strof:

 • oktawa – strofa 8 – wersowa
 • sekstyna – strofa 6 – wersowa
 • kwarantyna – strofa 4 – wersowa
 • tercyna – strofa 3 – wersowa
 • dystych – strofa 2 – wersowa.

Gatunki liryczne:

 • pieśń (poranna, wieczorna – serenada), fraszka, sielanka, psalm, pean (uwznioślony hymn poświęcony Apollinowi), tren, epitafia (na nagrobkach).
 • Gatunki mieszane = synkretyczne,
 • ballada – wywodzi się ze średniowiecza; łączy ze sobą elementy liryczne (nastrojowość, emocjonalność), epickie (narracyjność) i dramatyczne (dialog, akcja),
 • bajka – pisana wierszem (liryka), fabuła (epika), Balladyna i Dziady cz. III – łączymy rodzaje literackie.

DRAMAT

Podział tekstu na:

Tekst główny – dialog i monolog bohaterów dramatu

Tekst poboczny (didaskalia) – informacja autora dla inscenizatorów dramatu

Akcja w dramacie jest zbudowana z następujących elementów:

 • ekspozycja – sytuacja przedstawiająca główny konflikt i zapoznanie czytelnika z najważniejszymi postaciami oraz problemami utworu;
 • rozwinięcie akcji – najbardziej zbudowana część przebiegu akcji
 • punkt kulminacyjny – moment, w którym konflikt osiąga najwyższy stopień wyrazistości
 • perypetia – nagła zmiana losów bohatera
 • rozwiniecie akcji – etap końcowy przebiegu akcji, będący rozstrzygnięciem konfliktu.

Gatunki dramatyczne: komedia, tragedia, operetka.