Akt komunikacji językowej

Język – najdoskonalszy sposób komunikowania się ludzi. Uznawany za najbardziej konwencjonalny, obejmuje słownictwo i normy gramatyczne. Określa sposoby używania słów w sensownych wypowiedziach. Występuje w wersji mówionej i pisanej.

Elementy komunikacji:

Nadawca – osoba, która się wypowiada

Odbiorca – osoba do, której jest kierowana wypowiedź

Kontekst – wszystko to o czym ludzie mówią

Komunikat – wypowiedź językowa sformułowana przez nadawcę

Kod – język, którym ludzie się porozumiewają w określonym akcie komunikacji

Kontakt – łączność pomiędzy nadawcą i odbiorcą (pośredni lub bezpośredni)

Kanał komunikacji – sposób w jaki komunikat dociera od nadawcy do odbiorcy

Akt komunikacji składa się z komunikatu oraz nadawcy i odbiorcy. Komunikat może być przedstawiony pisemnie lub ustnie.

Akt komunikacji można również opisać określając kolejno występujące w procesie komunikacji zjawiska:

Mianem porozumienia określa się zgodność intencji nadawcy i odbiorcy.

Porozumienie pozajęzykowe – zanim człowiek zaczął posługiwać się mową, porozumiewał się gestami i mimiką. Taki rodzaj porozumiewania się funkcjonuje w ludzkich kontaktach do dziś i nazywamy go komunikacją niewerbalną (bez słów) lub pozawerbalną (pozasłowną).

Pozajęzykowe sposoby porozumiewania się ludzi:

 • taniec,
 • muzyka, gestykulacja,
 • mimika twarzy,
 • alfabet morsa,
 • kolory kwiatów i same kwiaty,
 • wygląd zewnętrzny człowieka,
 • znaki rejestracyjne,
 • znaki drogowe,
 • pismo węzełkowe,
 • sygnalizacja świetlna,
 • znaki religijne.