Literatura i jej klasyfikacja

EPIKA Cechy epiki: świat przedstawiony, pisany prozą, bohaterowie, czas i miejsce akcji. Narrator: fikcyjna osoba mówiąca w utworze epickim, prezentuje świat przedstawiony. Wyróżniamy narratora: wszechwiedzącego – wypowiada się najczęściej w trzeciej osobie, posiada pełną wiedzę o świecie przedstawionym ale nie uczestniczy w wydarzeniach, narrator o […]

Znaki i ich rodzaje

Znak – fragment rzeczywistości materialnej, który niesie określone informacje. Znak jest dwudzielny: zawiera element znaczący (element materialny), np. ślad atramentu na kartce papieru, gest oraz element znaczony (element pojęciowy) treść znaku. Rodzaje znaków: znak umowny (konwencjonalny) – element rzeczywistości materialnej, która ma znaczenie nadane przez człowieka; […]

Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych

Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych {tabs type=tabs}{tab title=Literatura podmiotu:} I. Literatura podmiotu: przykłady reklam i ogłoszeń prasowych, nagrany materiał z reklamami. {/tab}{tab title=Literatura przedmiotu:} II. Literatura przedmiotu: 1. Bralczyk, Jerzy. Język na sprzedaż. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. ISBN 83-905106-1-8. 2. Lewiński, Piotr. Retoryka […]

Neologizmy

{tabs type=tabs}{tab title=Neologizmy:} Neologizm – w znaczeniu szerszym wszelkie jednostki w języku (czyli innowacje: wyrazy, konstrukcje składniowe, związki frazeolgiczne, formy gramtyczne) – w znaczeniu węższym nowy wyraz w języku {/tab}{tab title=Rodzaje:} Słowa bliskoznaczne – nowotór, nowe słowo, nowy wyraz, wynaleziony wyraz, neosemantyzm Rodzaje neologizmów ze […]

Styl współczesnej polszczyzny

Styl współczesnej polszczyzny Styl to charakterystyczny sposób językowego ukształtowania wypowiedzi, inwentarz cech językowych (wyrazów, środków fleksyjnych, składaniowych, fonetycznych, itp.), pełniących pewną funkcję i wyposażonych w określoną wartość. Określony styl może być charakterystyczny dla konkretnego tekstu, zbioru tekstów jednego autora lub pewnego rodzaju tekstów. Styl to […]

Język mówiony a pisany

Język mówiony, a pisany Język mówiony i pisany to dwie odmienne rodzaje języka, które stosuje się w różnych sytuacjach. Mową posługujemy się w codziennej komunikacji, np. w domu, szkole i pracy. Język pisany to domena urzędów, prasy i nauki. Pomiędzy obiema odmianami można wyróżnić szereg […]

Stylizacja językowa

Stylizacja językowa Stylizacja językowa polega na świadomoym i celowym wprowadzaniu do utworu elemntów języka typowych dla minionych czasów, regionu lub środowiska. Polega na naśladowaniu jakiegoś stylu językowego, aby nadać mu cech artystycznych. Rodzaje stylizacji językowej:

Rodzaje i gatunki literackie

Podstawą do podziału wszystkich dzieł literackich na rodzaje jest ich budowa. Wyróżnić można trzy główne rodzaje literackie: epika liryka dramat W obrębie rodzajów literackich, z kolei wytworzyły się różne gatunki:  

Frazeologia mitologiczna

Frazeologia mitologiczna żywa do dziś: Literatura podmiotu: Mitologia – J. Parandowski Literatura przedmiotu: W. Bobiński, Barwy epok. Kultura i literatura., WSiP, Warszawa  2002 M. Hanczakowski, Tablice. Epoki literackie, Park Edukacja, Bielsko-Biała 2007 I. Puchalska, Praktyczny słownik frazeologiczny, Zielona Sowa, Kraków 2004 Ramowy plan wypowiedzi: Teza: […]

Norma językowa i zwyczaj językowy

Norma językowa – określa poprawność, czyli zgodność pisania i mówienia z pewnymi prawami, czyli zasadami, regułami i wskazówkami. Zespoły norm: wymawianiowa fleksyjna (wzorce odmiany przez przypadki i osoby) leksykalno-frazeologiczna (odpowiednie użycie słów i wyrazów) składniowa ortograficzna stylistyczna komunikacyjna (ważna jest funkcjonalność i skuteczność wypowiedzi) Ważne […]