Matura ustna

Matura ustna z polskiego - zasady


Ustna część egzaminu:

Egzamin ustny składa się z dwóch części:
 1. wypowiedzi zdającego na wybrany temat,
 2. rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej tematu prezentacji i bibliografii.

Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa z egzaminatorami ? około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.

1) Przygotowanie do egzaminu:
 1. nauczyciel języka polskiego przedstawia uczniowi na początku nauki w klasie maturalnej szkolną listę tematów,
 2. z listy zaproponowanych tematów uczeń wybiera jeden i określa sposób jego realizacji oraz zakres materiału służącego do opracowania tematu,
 3. liczba tematów przygotowanych w szkole przez nauczycieli języka polskiego powinna być taka, by zapewniała uczniom możliwość wyboru ? jeden temat może być wybrany przez kilku uczniów,
 4. uczeń klasy przedmaturalnej, w terminie ustalonym przez szkołę, może zgłosić temat własny, wynikający z pozaszkolnych zainteresowań. Temat może być umieszczony na liście, jeśli uzyska akceptację zespołu nauczycieli polonistów redagujących szkolną listę tematów.
 5. materiały pomocnicze, które uczeń może (o ile temat na to pozwala) wykorzystać podczas egzaminu, to np.: wykonany przez siebie film, nagranie wywiadu lub wypowiedzi (np. gwarowej), fragmenty z literatury pełniące rolę cytatu, reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu, fotografie (np. zabytków architektury), nagrania muzyczne; zdający może także korzystać z planu prezentacji, zgodnego z wzorem zamieszczonym na następnej stronie Informatora,
 6. Zgodnie z § 73. ust.5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ?zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka? a tydzień przed egzaminem ? ramowy plan prezentacji i wykaz materiałów pomocniczych (o ile takie przygotował). Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu.
2) Egzamin usny:
 1. w części pierwszej sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych,
 2. w części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność uzasadniania własnego stanowiska, egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub/i bibliografii; zadane pytania odnotowują w protokole egzaminu,
 3. w obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia: sprawność oraz poprawność językową. Nie ocenia się oddzielnie języka prezentacji i języka rozmowy. Jeżeli zdający nie podjął rozmowy, nie uzyskuje punktów za język.
 4. rozmowę na wybrany przez ucznia temat przeprowadza się po wygłoszonej prezentacji.

Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Kryteria oceniania:

kry

te

ria

realizacja tematu pkt kompozycja wypowiedzi pkt rozmowa pkt język pkt
I

- zna, rozumie i na ogół poprawnie interpretuje materiał rzeczowy

- trafnie dobiera materiał rzeczowy

- prezentuje podstawowe zagadnienia w związku z tematem (rozumie temat)

- podejmuje częściowo udaną argumentację

- poprawnie odtwarza interpretacje, sądy, opinie; formułuje na ogół poprawne wnioski

- wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

1 - buduje wypowiedź na ogół uporządkowaną i spójną (dopuszczalne zachwiania logicznego ciągu lub proporcji poszczególnych części wypowiedzi) 1 - formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną bibliografię i/lub materiały pomocnicze 2

- przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii, fleksji, leksyki, frazeologii, składni (dopuszczalne usterki językowe)

- posługuje się stylem komunikatywnym, stosownym do sytuacji (dopuszczalna schematyczność), wystarczającym słownictwem

- posługuje się terminologią specjalistyczna w zakresie niezbędnym do realizacji tematu

2
II - zna i rozumie materiał rzeczowy, poprawnie go
interpretuje, wykorzystując podstawowe
konteksty (o ile temat tego wymaga)
- wykorzystuje w funkcji argumentacyjnej trafnie
dobrany materiał rzeczowy (selekcjonuje
materiał)
- prezentuje zagadnienia w ścisłym związku
z tematem (rozumie temat)

- jasno formułuje główną myśl wypowiedzi i trafnie
dobiera argumenty
- formułuje wnioski, sądy i opinie
- funkcjonalnie wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile
temat tego wymaga)
2 - buduje wypowiedź
zorganizowaną, tzn.
z wyraźnym punktem
wyjścia, uporządkowaną
argumentacją i logicznym
wnioskiem (zakończeniem)
- buduje wypowiedź spójną,
o właściwych proporcjach;
umiejętnie gospodaruje
czasem
2 - formułuje na ogół adekwatne
do pytań i poprawne
merytorycznie odpowiedzi,
wykorzystując przygotowaną
bibliografię
i/lub materiały
pomocnicze
- uzasadnia własne stanowisko
(rozumie stanowisko rozmówcy)
;
uczestniczy w rozmowie
- dostosowuje do pytania stopień
szczegółowości (ogólności)
odpowiedzi
5 - przestrzega zasad poprawności właściwych
dla języka mówionego w zakresie: ortofonii,
fleksji, leksyki, frazeologii, składni
(dopuszczalne usterki językowe)
- posługuje się komunikatywnym, stosownym
do sytuacji stylem
- posługuje się słownictwem stosownym
i zróżnicowanym

- przestrzega zasad etykiety językowej
- posługuje się terminologią właściwą do realizacji
tematu
- stosuje środki językowe typowe dla rozmowy
4
- przestrzega zasad poprawności właściwych
dla języka mówionego w zakresie: ortofonii ,
fleksji, leksyki, frazeologii, składni
- posługuje się komunikatywnym, stosownym
do sytuacji stylem; bogatym słownictwem

- przestrzega zasad etykiety językowej
- posługuje się terminologią specjalistyczną
- stosuje środki językowe typowe dla rozmowy
6
III - zna i rozumie wybrany materiał, wnikliwie go
interpretuje, przywołując różnorodne konteksty
- wykorzystuje w funkcji argumentacyjnej trafnie
dobrany materiał (selekcjonuje materiał)
- prezentuje zagadnienia w ścisłym związku
z tematem (rozumie temat)

- formułuje i rozwiązuje problemy badawcze,
hierarchizuje argumenty
- formułuje wnioski, sądy i opinie, wartościuje;
uogólnia, syntetyzuje
- funkcjonalnie wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile
temat tego wymaga)
3 - formułuje na ogół adekwatne
do pytań i poprawne
merytorycznie odpowiedzi,
wykorzystując przygotowaną
bibliografię
i/lub materiały
pomocnicze
- przekonująco uzasadnia własne
stanowisko
(rozumie stanowisko
rozmówcy), swobodnie uczestniczy
w rozmowie
- dostosowuje do pytania stopień
szczegółowości (ogólności)
odpowiedzi
7 - przestrzega zasad poprawności właściwych
dla języka mówionego w zakresie: ortofonii,
fleksji, leksyki, frazeologii, składni
- posługuje się stylem stosownym do sytuacji,
komunikatywnym, o wyraźnych cechach
indywidualnych
- przestrzega zasad etykiety językowej
- posługuje się bogatym słownictwem,

posługuje się bogatą terminologią (unikając
pseudonaukowości)
- swobodnie stosuje środki językowe typowe
dla rozmowy
8

Uwaga: punkty przyznaje się za całość opisaną na danym poziomie, nie przyznaje się punktów cząstkowych. Wytłuszczone zostały kryteria, które zdający musi spełnić, aby uzyskać liczbę punktów z danego poziomu. Jeśli wypowiedź zdającego nie spełnia kryteriów opisanych na poziomie I, nie przyznaje się punktów. Wypowiedź zdającego może być oceniona np. tak: za sposób realizacji tematu ? 3pkt, za kompozycję wypowiedzi ? 2pkt, za rozmowę ? 5pkt, za język ? 8pkt, razem 18pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Zob. także:

Biuletyn maturalny: Egzamin ustny z języka polskiego

Zbiór praktycznych informacji o tym: Jan napisać prezentację maturalną z polskiego?


Matura ustna
 

EPOKI LITERACKIE