Epoki literackie w tablicach

Starożytność

ZAGADNIENIA ZE STAROŻYTNOŚCI
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O STAROŻYTNOŚCI
Czas trwania
 • Od VIII w. p.n.e.
 • Do V w. n.e., czyli do upadku cesartwa zachodniorzymskiego – 476r.
 • Czas trwania około 1300 lat.
Filozofia
 • Stoicyzm – główny przedstawiciel Zenon z Kioton, celem życia są cnota i dobro, ideałem człowieka jest mędrzec nieulegający namiętnościom. Spokój można osiągnąć nie szalejąc z radości w chwilach szczęścia i nie tonąc w rozpaczy w nieszczęściu. Należy zachowań kamienną twarz i dystans.
 • Epikureizm – twórca Epikur, celem życia są przyjemności i szczęście, ale są osiagnalne jedynie dla człowieka mądrego i sprawiedliwego
 • Hedonizm – skrajna postać epikureizmu, nastawiona jedynie na doznawanie przyjemności.
Sztuka
 • Religijna (świątynie, posągi bóstw).
 • Propagandowa (posągi władców, łuki triumfalne).
 • Użytkowa (akwedukty, ceramika, rzeźba, malarstwo ścienne).
 • Dążenie do oszczędności wyrazu.
 • Zachowany realizm.
 • KLASYCYZM – od łac. classiccus – wzorcowy, doskonały. Ceniono harmonie, ład, symetrię i uporządkowanie. Nie tylko w sztuce, ale również wśród ideałów życiowych (carpe diem). Antyk stwarza wyjściowy, klasyczny kanon dotyczący norm tworzenia sztuki, określający wyznaczniki piękna lub brzydoty, określono nawet reguły komponowania gatunków literackich. Do powstałego w tym czasie klasycznego kanonu będą odwoływać się  lub wyzwalać się z niego myśliciele i artyści epok późniejszych.
Zagadnienia polityczne
 • VIII – IV w. p.n.e. ostra rywalizacja niezależnycg greckich państw miast
 • V w. p.n.e. okres klasycznej kultury greckiej, Ateny ośrodkiem kultury
 • 330 p.n.e. podboje Aleksandra Macedońskiego
 • od I w. p.n.e. cały świat antyczny zjednoczony wokół imperium rzymskiego
 • IV- V w. rozpad imperium rzymskiego na łaciński Zachód oraz grecki Wschód
Nauka i technika
 • wielkie osiągnięcia matematyków: Tales, Pitagoras, Euklides
 • rozwinięte nauki przyrodnicze, np. system Ptolemeusza w astronomii
Język literatury
 • najwazniejsze gatunki powstały w języku greckim
 • dzieła łacińskie powstają pod silnym wpływem kultury greckiej
Cele literatury
 • upamiętnianie mitów, bohaterów, herosów
 • rozważanie problemów filozoficznych, etycznych, estetycznych
Tematyka
 • mitologiczna,
 • filozoficzna,
 • historyczna,
 • miłosna,
 • autotematyczna
Przewodnie hasła
 • Carpe diem – chwytaj dzień, czyli dążenie do cieszenia się z tego co mamy i wykorzystania każdej chwili
 • Non omnis moriar – nie wszystek umrę, czyli przeświadczenie, że artysta zyskuje nieśmiertelność dzięki swoim dziełom
 • Aurea mediocratis – zasada złotego środka, czyli ważne jest umiarkowanie, spokój i pogoda ducha; zarówno brak jak i nadmiar są szkodliwe, z życia czerpiemy tylko to co jest nam potrzebne.
 • Poznaj samego siebie – szukanie prawdy w sobie, w swoich przemyśleniach.
Typ autora
 • natchniony artysta, np. Homer, Horacy
 • mędrzec – bogaty w przemyślenia, oszczędny w słowa, np. Cycero, Marek Aureliusz
Typowy bohater
 • heros – waleczny, mężny, wierny przyjaciel (Herakles, Achilles, Hektor), czasmi przebiegły (Odyseusz, Tezeusz)
 • władca – sprawiedliwy, mężny wódz, rozważny (Agamemnon)
 • bohater tragiczny – z wysokiego rodku, uwikłany w sytuacją tragiczną (Antygona, Edyp)
Typowy człowiek Człowiek starożytny wielbił umiar i haromonię. Poszukiwał sposobu na szczęśliwe życie, definiował czym jest cnota i próbował żyć według ustalonych reguł. Ucztował i lubił korzystać z życia, ale wiedział również co to samodyscyplina, spartańskie życie i stoicki spokój. Idealny człowiek antyku był szczery i prostolonijny jak żołnierz, a mądry jak filozof
Zasady poezji
 • heksametr (sześć stóp w każdym wersie, liczba sylab w wersie zmienna, brak rymu, stopy wyznaczone przez samogłoski długie)
 • brak rymu
 • porównania homeryckie, np. prędkonogi Achilles
 • utwory wykonywane w ścisłym połączeniu z muzyką
Uprawiane gatunki GRECJA:

 • Epos: najważniejszy gatunek epicki, dominował do XVIIw., potem zastąpiła go powieść. Narrator opowiada o przeszłych wydarzeniach, akcja obejmuje dzieje bohaterów na tle ich społeczności, kompozycja ma charakter epizodyczny. Wydarzenia rozgrywają się jednocześnie na płaszczyźnie boskiej i ludzkiej. Utwór dzieli się na cząstki fabularne, np. pieśni. Losem bogów rządzi Fatum, czyli przeznaczenie, oni z kolei wpływają na losy ludzi. Pisany heksametrem, występują liczne epitety, apostrofy, porównania homeryckie. Utwór rozpoczyna się inwokacją, czyli zwrócenie się do, np. muzy przepełnione apostrofami. Często występuje retardacja, czyli zatrzymanie akcji, w celu wywołania napięcie u odbiorcy. Np. Homera – Iliada,  Odyseja
 • Tragedia: podstawowy gatunek dramatyczny, który powstał już w starozytności. Cechuje go obecność dialogu i brak obecności narratora, postacie przedstawiane są w działaniu. Tematyka poważna, styl wypowiedzi wysoki, a utwór kończy katastrofa. Bohater doświadcza ironii tragicznej – nie ma dobrego wyjścia z sytuacji, każda decyzja bohatera zaowocuje tragedią. Występuje zasada trzech jedności: miejsca (akcja toczy się w jedynm miejscu), czasu (czas akcji wynosi dobę) i akcji (wydarzenia skupiają się wokół jednego wątku). Podczas oglądania trategii widzowie mieli doświadczać katharsis, czyli oczyszczenia. Twórcy: Sofoklesa (Antygona,  Król Edyp), Eurypides (Medea, Elektra, Ifigenia w Aulidzie), Ajschylos  (Oresteja, Błagalnice,  Prometeusz skowany).
 • Sielanka: Teokryt
 • Pieśni:  Safona
 • Komedie: Arystofanes – Ptaki, Żaby, Sejm niewieści
 • Bajki: Ezop
 • Anakreontyki: Anakreont
 • Elegie: Tyrteusz
 • Dialogi: Platon – Uczta, Państwo
 • Ody: Pindar
 • Kodyfikacje literatury: Arystoteles – Poetyka
RZYM:

 • Epos: Wergiliusz – Eneida
 • Mity: Owidiusz: Przemiany – poetycka wersja mitologii
 • Mowy: Cycero
 • Pamiętniki: Juliusz Cezar – Wojna galijska, O wojnie domowej; Marek Aureliusz – Rozmyślania
 • Pisama etyczne: Seneka – O życiu szczęśliwym
 • Dzieła historyczne: Tacyt
 • Pieśni: Horacy
 • Kodyfikacje literatury: Horacy – List do Pizonów

Średniowiecze

Zagadnienia Najważniejsze informacje
Czas trwania w Europie od V w. do XIV-XVI w.

w Polsce przyjmuje się zakres od końca X w. do schyłku XV w. (lub do 1543); trzy podokresy:
1) X–XIII w. (od powstania państwa polskiego do końca okresu rozbicia dzielnicowego)
2) XIV w. (jednoczenie się państwa polskiego, pierwsze próby literackie w języku polskim)
3) XV w. (kształtowanie się wspólnego języka literackiego, liczne już utwory w języku polskim)

Sztuka o chakterze dydaktycznym, służąca religii i przesiąknięta motywami reli­gijnymi; dwa wielkie style w architekturze: romański i gotycki (por. s. 374)
Filozofia

 

 •  pod przemożnym wpływem religii; najważniejsze autorytety to Biblia i pisarze kościelni
 •  ogromny wpływ wywierają poglądy filozoficzne Arystotelesa i jego komentatorów
 • zwrócona ku sprawom wiecznym, istocie bytu; doczesność podporządkowana wieczności
 • powstają wielkie syntezy całości filozofii i teologii (np. Summa Theologiae św. Tomasza    z Akwinu); w ramach scholastyki wykształca się precyzyjny język filozoficzny
 • obecny jest także mistycyzm, dążący do bezpośredniego poznania Boga, znajdujący oparcie    w religii (liczni święci-mistycy) i w filozofii neoplatońskiej
Tematyka religijna

rycerska

dworska

Przewodnie hasła memento mori

danse macabre

franciszkanizm

ad maiorem Dei gloriam

Cele literatury przede wszystkim dydaktyczne: poinformowanie o faktach, pouczenie, wskazanie wzoru do naśladowania (pareneza)
Tematyka dominuje tematyka religijna, rycerska i dworska; w Polsce niemal brak np. poezji miłosnej, bardzo niewiele dzieł związanych z tematyką społeczną; pojęcie literatury obejmu­je także gatunki uważane później za pozaliterackie (np. kronika historyczna)
Typ autora artysta, pisarz pojmowany jako „rzemieślnik”: rola artysty służebna, powszechna anonimowość twórców
Zasady poezji wiersz zdaniowy, nieregularnie rymowany, wykonywany w ścisłym związku z muzyką
Uprawiane gatunki i nabardziej znane utwory pieśni religijne (maryjne, wielkanocne i in.): Bogurodzica, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, kolęda Anioł pasterzom mówił; przekłady Godzinek, psalmów biblijnych (Psałterz floriański)
kazania: Kazania świętokrzyskie, Kazania gnieźnieńskie
kroniki (wszystkie po łacinie): Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza
hagiografia (żywoty świętych): Legenda o świętym Aleksym, przekłady Złotej legendy (s. 463)
literatura dydaktyczna: religijna Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, Skarga umiera­jącego, dworska: O zachowaniu się przy stole
satyra społeczna: Satyra na leniwych chłopów, elementy satyry w różnych utworach (m.in. w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze śmiercią)
Typowy bohater święty-asceta: wyrzekający się dóbr doczesnych, umartwiający swe ciało i w pokorze służący bliźniemu, liczne cuda za jego życia i po śmierci są dowodami jego świętości (św. Aleksy)
władca: rycerski, sprawiedliwy, majestatyczny i potężny, walczący z poga­nami, strzegący suwe­renności swego państwa (Bolesław Krzywousty: Kronika Galla, Karol Wielki: Pieśń o Rolandzie)
rycerz: waleczny, wierny swemu władcy, gotów życie oddać za wiarę, przestrzegający kodeksu honorowego, obrońca słabszych, dworny wobec dam (Pieśń o Rolandzie, pieśni trubadurów)
Sytuacja społeczna – feudalny system społecz­ny: wyraźnie wyodrębnione stany o znanych prawach i obowiązkach – prawo zwyczajowe, oparte na przywilejach nadawanych poszczególnym wsiom, miastom,    grupom ludności (niejednolite nawet w skali jednej dzielnicy) – w społeczeństwie dominuje stan szlachecki (rycerski) – mieszczaństwo jest nieli­cz­ne, w większości niepol­skie (gł. niemieckie) i mało znaczące – kulturę tworzy przede wszystkim duchowieństwo; szkolnictwo organizowane jest przez    duchownych i w zasadzie dla duchownych; wszyscy uczeni są duchownymi

– księgi przepisuje się ręcznie, drogie są surowce (pergamin, papier znany jest od schyłku śred­nio-    wiecza); cena książki (rzędu rocznych zarobków rzemieślnika) uniemożliwia jej szerszy obieg
– u schyłku średniowiecza pojawia się w Europie przełomowy wynalazek: druk

Zagadnienia polityczne – przez znaczną część okresu brak jedności politycznej, niezależność poszczególnych książąt
– świadomość jedności Królestwa Polskiego trwa nawet w okresie rozbicia dzielnicowe­go    (arcybiskupstwo gnieźnieńskie łączy wszystkie polskie dzielnice, wspólny język polski,    poczucie wspólnej chlubnej przeszłości umacniane przez kronikarzy)
– okresy zagrożenia zewnętrznego; w XIII–XV w. najazdy Tatarów i pogańskich Litwinów,    kolejne wojny z Krzyżakami; zagrożenie ładu w okresie wojen husyckich w 1. poł. XV w.
Wpływy zewnętrzne, język literatury – uniwersalizm kultury w kręgu Europy Zachodniej i Środkowej: jednocząca rola Kościoła    i łaciny jako powszechnego, ponadnarodowego języka ludzi nauki i kultury
– nowe prądy kulturalne trafiają do Polski głównie poprzez Niemcy i Czechy
– język narodowy pełni w kulturze rolę wtórną, odtwórczą (np. przekłady dzieł łacińskich)