Arkusze maturalne z języka polskiego

Poziom podstawowy:

2011

Arkusz poziom podstawowy: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Katarzyna Growiec, Żyć dobrze z ludźmi, ?Poradnik Psychologiczny POLITYKI" tom 3, 2009

Część II: Temat 1. Analizując wiersze Gdy tu mój trup? Adama Mickiewicza oraz Światło w ciemnościach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości. Wykorzystaj właściwe konteksty. Temat 2. Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi.

2010

Arkusz poziom podstawowy: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Edwin Bendyk Internet ? śmietnik czy sezam kultury?, wykład w ramach konwersatorium Życie w okablowanym społeczeństwie/Komputer ? Kultura ? Człowiek w XXI wieku, Centrum Sztuki Współczesnej 2001

Część II: Temat 1. Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera Świętoszek scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci. Temat 2. Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall Zdążyć przed PanemBogiem przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci.

2009

Arkusz poziom podstawowy: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Maciej Nowakowski, Hipnoza-pomost do podświadomości. ?Focus?, 08/08/2003

Część II: Temat 1. Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej? Temat 2. Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.

2008

Arkusz poziom podstawowy: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Igor Janke, Nieznośna szybkość bloga, ?Rzeczpospolita?, (Plus Minus), 10?12 listopada 2006

Część II: Temat 1. Analizując fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam powróci Kazimierza Przerwy?Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców.Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie. Temat 2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób ? ojca i Wokulskiego.

2007

Arkusz poziom podstawowy: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: O obywatelstwie, Fragment wykładu, który prof. Barbara Skarga wygłosiła podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 na Uniwersytecie w Białymstoku.

Część II: Temat 1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy. Temat 2. Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów.

2006

Arkusz poziom podstawowy: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Jan Nowak-Jeziorański, O patriotyzmie i nacjonalizmie, Gazeta Wyborcza, 10-11 XI 2003

Część II: Temat 1. Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego. Temat 2. Kłótnia u Borynów. Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.

2005

Arkusz poziom podstawowy: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Krzysztof Szymborski, Dzikie słówka, "Polityka" 4 maja 2002

Część II: Temat 1. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu. Temat 2. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.


Poziom rozszerzony:

2011

Arkusz poziom rozszerzony: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Temat 1. Zinterpretuj fragment dramatu Sławomira Mrożka Śmierć porucznika. Określając sytuację dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają w tekście nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza i tradycji literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne. Temat 2. Porównaj sposoby kreowania obrazów tańca i jego funkcje we fragmencie poematu Kwiaty polskie Juliana Tuwima i w wierszu Niech żyje bal Agnieszki Osieckiej.

2010

Arusz poziom rozszerzony: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Temat 1. Porównaj obrazy życia ludzkiego przedstawione w podanych fragmentach. Zwróć uwagę na kreację osoby mówiącej oraz funkcję motywów czasu i natury. (Żywot człowieka poczciwego - Mikołaj Rej, Prawiek i inne czasy - Olga Tokarczuk) Temat 2. Porównaj konwencje literackie podanych tekstów. Zwróć uwagę na wykreowane w nich przestrzenie i bohaterów literackich. Lalka - Bolesław Prus, Noc wielkiego sezonu - Bruno Schulz)

2009

Arkusz poziom rozszerzony: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Jerzy Sosnowski, Sztuka jako schody ruchome, ?Więź?, 6/2006

Część II: Temat 1. Na podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego, przedstaw różnice w postawie poety wobec Rozumu i Mądrości. Zwróć uwagę na sposób budowania poetyckiej refleksji. Temat 2. Na podstawie fragmentu powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu przedstaw metaforyczne znaczenia drogi. Zwróć uwagę na kreację narratora.

2008

poziom rozszerzony: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Czesław Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1993

Część II: Temat 1. Zanalizuj i zinterpretuj opowiadanie Sławomira Mrożka Lolo, zwracając uwagę na sposób kreowania bohaterów i paraboliczny charakter sytuacji przedstawionej w tekście. Temat 2. Rola słów w relacjach międzyludzkich. Analizując i interpretując fragment powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu oraz wiersz Tadeusza Różewicza Słowa, zwróć uwagę na przedstawione sytuacje i sposoby kreowania podmiotu mówiącego.

2007

Arkusz poziom rozszerzony: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Część I: Teresa Sasińska?Klas, Dziennikarstwo ? zawód czy wyzwanie? w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000

Część II: Temat 1. Dwa obrazy prowincji. Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach Pani Bovary Gustawa Flauberta i Republiki marzeń Brunona Schulza. Temat 2. Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego10 Dwanaście stacji. Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do Pana Tadeusza?

2006

Arkusz poziom rozszerzony: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Temat 1. Analizując i interpretując wiersz Anny Świrszczyńskiej Budując barykadę oraz fragment Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, przedstaw i porównaj dwa sposoby prezentacji dramatu zwykłych ludzi uwikłanych w historię. Temat 2. Analizując i interpretując utwór Jarosława Iwaszkiewicza Wiewiórka, przedstaw wzajemne relacje między narratorem a światem przedstawionym.

2005

poziom rozszerzony: pobierz klucz odpowiedzi: pobierz

Temat 1. Analizując i interpretując wiersze Tadeusza Różewicza Ocalony i Józefa Barana mam dzwdzieścia pięć lat, porównaj poetyckie kreacje doświadczeń pokoleniowych i egzystencjalnych. Temat 2. Dokonaj analizy i interpetacji opowiadania Zabawa w klucz Idy Fink zwracając uwagę na sposób podjęcia tematu zagłady Żydów w czasie II wojny światowej.

Arkusze maturalne
 

EPOKI LITERACKIE